شهدای فروردین ماه شهر تیمورلو

شهدای فروردین ماه شهر تیمورلو
شهدای فروردین ماه شهر تیمورلو

امروز فضیلت زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست . "مقام معظم رهبری"

شادی روح شان صلوات و فاتحه ای نثار می نماییم.