قدیمی ترین فرهنگیان تیمورلو

مفاخر علمی و فرهنگی و شهدای شهر تیمورلو جز میراث ماندگار تیمورلو هستند.آقای حیدر شاهزاده رحیمی یکی از قدیمی ترین معلمان تیمورلو هستند که از دهه 30 در تیمورلو مشغول تدریس بودند و در اولین مدرسه ابتدائی
قدیمی ترین فرهنگیان تیمورلو

مفاخر علمی و فرهنگی و شهدای شهر تیمورلو جز میراث ماندگار تیمورلو هستند.

آقای حیدر شاهزاده رحیمی یکی از قدیمی ترین معلمان تیمورلو هستند که از دهه 30 در تیمورلو مشغول تدریس بودند و در اولین مدرسه ابتدائی تیمورلو تدیس کردند ، ایشان متولد 1311 هستند و در مدرسه مرتضوی تیمورلو افرادی مانند آقایان رضازاده، کوتاهی، فریدون کریمی و حسین تیمورلویی و سیف الله زاده و ... رو تربیت کردند