موکب عزاداری جامعه ورزشی فوتبال استان

موکب عزاداری در قالب ایستگاه صلواتی هیأت فوتبال استان در مقابل درب اصلی این هیأت برپا و از سوگواران حسینی با شربت و سایر اقلام خوراکی پذیرایی شد. در این موکب ورزشکاران و تنی چند از مسؤولین کمیته ها ب
موکب عزاداری جامعه ورزشی فوتبال استان

موکب عزاداری در قالب ایستگاه صلواتی هیأت فوتبال استان در مقابل درب اصلی این هیأت برپا و از سوگواران حسینی با شربت و سایر اقلام خوراکی پذیرایی شد.

در این موکب ورزشکاران و تنی چند از مسؤولین کمیته ها بعنوان خادم الحسینی در تاسوعا و عاشورای حسینی پذیرایی نمودند