مراسم نکوداشت حسین قندی سلطان تیتر ایران در تبریز

مراسم نکوداشت حسین قندی سلطان تیتر ایران در تبریز برگزارشد. افتخار تیمورلو محمدرنگساز مجری توانمند مرکز آذربایجانشرقی اجرای این برنامه را  برعهده داشت.

مراسم نکوداشت حسین قندی سلطان تیتر ایران در تبریز برگزارشد. افتخار تیمورلو محمدرنگساز مجری توانمند مرکز آذربایجانشرقی اجرای این برنامه را  برعهده داشت.