مهاجم جوان تراکتور یک هوادار را به آرزویش رساند

امیر ابراهیم زاده مهاجم جوان تراکتور، هوادار معلول اهری تراختور را به آرزویش رساند او هم اکنون کنار زمین چمن یادگار امام هست و با بازیکنان تراکتور دیدار خواهد کرد،و با اعلام ابراهیم زاده در اولین فرصت
مهاجم جوان تراکتور یک هوادار را به آرزویش رساند

امیر ابراهیم زاده مهاجم جوان تراکتور، هوادار معلول اهری تراختور را به آرزویش رساند او هم اکنون کنار زمین چمن یادگار امام هست و با بازیکنان تراکتور دیدار خواهد کرد،و با اعلام ابراهیم زاده در اولین فرصت با پیراهن تراکتور به دیدار او در اهر خواهد رفت