بنرهای زیبای هواداران تراکتور از شهید مهدی باکری و ستارخان، دو تن از نامداران خطه شمال غرب ایران در بازی تراکتور سپاهان

بنرهای زیبای هواداران تراکتور از شهید مهدی باکری و ستارخان، دو تن از نامداران خطه شمال غرب ایران در بازی تراکتور سپاهان