عکس قدیمی از تیم فوتبال ونوس آذرشهر

عکس قدیمی از تیم فوتبال ونوس آذرشهر به سال 1355  سردار اصغر عباسقلی زاده(فرمانده سپاه عاشورا) - ایستاده نفر سوم از سمت چپ
عکس قدیمی از تیم فوتبال ونوس آذرشهر

عکس قدیمی از تیم فوتبال ونوس آذرشهر به سال 1355 

سردار اصغر عباسقلی زاده(فرمانده سپاه عاشورا) - ایستاده نفر سوم از سمت چپ