تصویری زیبا از راه بین مزارع تیمورلو

این محل نرسیده جنب پارک شهر تیمورلو، باغ مرحوم مشهدی غفاری هست که الان از این دیوار اثری نمانده است.
تصویری زیبا از راه بین مزارع تیمورلو

این محل نرسیده جنب پارک شهر تیمورلو، باغ مرحوم مشهدی غفاری هست که الان از این دیوار اثری نمانده است.