اسامی معلمان نمونه منطقه گوگان در سالتحصیلی 94-93 اعلام گردید

معلمان نمونه منطقه گوگان
دبیر ستاد بزرگداشت مقام معلم گوگان بعد از بررسی مدارک ومستندات اسامی معلمان برتر سال تحصیلی 94-93منطقه گوگان به شرح ذیل اعلام کرد.