سقوط از ارتفاع جان کارگر مرندی را گرفت

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی بیان کرد: یک کارگر ساختمانی از بالای ساختمان در حال ساخت در خیابان آزادی شهرستان صوفیان ، به علت نامعلومی سقوط کرد. 
سقوط از ارتفاع جان کارگر مرندی را گرفت

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی بیان کرد: یک کارگر ساختمانی از بالای ساختمان در حال ساخت در خیابان آزادی شهرستان صوفیان ، به علت نامعلومی سقوط کرد.