🔸به ریاست محمودیان فرماندار شهرستان آذرشهر تشکیل شد؛ جلسه شورای حفاظت منابع آب

🔸به ریاست محمودیان فرماندار شهرستان آذرشهر تشکیل شد؛جلسه شورای حفاظت منابع آب  محمودیان فرماندار شهرستان آذرشهر با اشاره به محدودیت منابع آبی و قدردانی از همراهی و همکاری شایسته مردم شریف و کشاو
🔸به ریاست محمودیان فرماندار شهرستان آذرشهر تشکیل شد؛ جلسه شورای حفاظت منابع آب

🔸به ریاست محمودیان فرماندار شهرستان آذرشهر تشکیل شد؛
جلسه شورای حفاظت منابع آب 

محمودیان فرماندار شهرستان آذرشهر با اشاره به محدودیت منابع آبی و قدردانی از همراهی و همکاری شایسته مردم شریف و کشاورزان با مصرف درست آب و اقدام در تغییر الگوی کشت، بر استمرار این همکاری ها و فرهنگ سازی پیش از پیش در استفاده بهینه از منابع آبی تاکید کرد.
ایشان با اشاره به اقدام های صورت گرفته در یک سال گذشته برای اهتمام جدی جهت تامین آب شرب، گفت: منکر وجود مشکلات نیستیم ولی مردم فهیم خود بهترین قضاوت کننده هستند و مشاهده می کنند که امسال نسبت به سال گذشته و سنوات اخیر با کمترین مشکل در زمینه آب شرب مواجه هستیم و این مساله با انجام طرح های متعدد و همکاری مردم محقق شده است.

در این جلسه، امیرنیا مدیر منابع آب شهرستان آذرشهر از آخرین وضعیت ذخایر منابع گزارش ارائه کرد.