نصب فشار شکن آب شرب تیمورلو

تیمورلو

عملیات نصب فشار شکن آب شرب تیمورلو با هزینه ای بالغ بر دویست میلیون ریال انجام شد.