به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر تیمورلو در راستای بازآفرینی بافت فرسوده شهر اتفاق افتاد

 مصالحه نامه با آقای غلامحسین رادور واقع در تقاطع  خیابان شهید رجبی و شهید حاج رحیمی (میدان سیدالشهداء) توسط شهرداری تیمورلو منعقد گردید. به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر تیمورلو در را
به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر تیمورلو در راستای بازآفرینی بافت فرسوده شهر اتفاق افتاد

 مصالحه نامه با آقای غلامحسین رادور واقع در تقاطع  خیابان شهید رجبی و شهید حاج رحیمی (میدان سیدالشهداء) توسط شهرداری تیمورلو منعقد گردید. 

به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر تیمورلو در راستای بازآفرینی بافت فرسوده شهر اتفاق افتاد

 مصالحه نامه با آقای غلامحسین رادور واقع در تقاطع  خیابان شهید رجبی و شهید حاج رحیمی (میدان سیدالشهداء) توسط شهرداری تیمورلو منعقد گردید. 

این تقاطع یکی از نقاط حادثه خیز شهر تیمورلو بوده که با آزاد سازی ملک مورد مصالحه باعث تسهیل در عبور و مرور و جلوگیری از بروز تصادفات در یکی از نقاط حادثه خیز شهر خواهد شد ،

یکشنبه 12 آذر ماه سال 1402

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی تیمورلو