شروع آسفالت ریزی معابر تیمورلو

شروع آسفالت ریزی معابر تیمورلواسفالت ریزی معابر تیمورلو توسط شهرداری آغاز شد. در مرحله اول از مقابل تالار قصرنور تا انتهای بلوار و در محله دوم میدان کشاورز و اطراف آن و در مرحله سوم کوچه های خاکی آسف
شروع آسفالت ریزی معابر تیمورلو

شروع آسفالت ریزی معابر تیمورلو

اسفالت ریزی معابر تیمورلو توسط شهرداری آغاز شد.

در مرحله اول از مقابل تالار قصرنور تا انتهای بلوار و در محله دوم میدان کشاورز و اطراف آن و در مرحله سوم کوچه های خاکی آسفالت ریزی خواهد شد.