حضور بخشدار در روستای دستجرد

بازدید نصیری بخشدار گوگان به همراه وهابی دهیار دستجرد و سیدی ناظر فنی دهیاری های بخش گوگان از مسیرگشایی و اجرای طرح هادی و طرح های عمرانی روستای دستجرد
حضور بخشدار در روستای دستجرد

بازدید نصیری بخشدار گوگان به همراه وهابی دهیار دستجرد و سیدی ناظر فنی دهیاری های بخش گوگان از مسیرگشایی و اجرای طرح هادی و طرح های عمرانی روستای دستجرد