مراسم تودیع و معارفه فرماندهی پاسگاه انتظامی گوگان
مراسم تودیع و معارفه فرماندهی پاسگاه انتظامی گوگان

سرگرد پور عسگر فرماندهی انتظامی تودیع و سروان عربی به عنوان فرماندهی جدیدپاسگاه انتظامی گوگان معرفی می شود. اسمعیل زاده بخشدار گوگان در این جلسه از تلاشها و زحمات سرگرد پورعسگر در طول مدت تصدی ایشان تقدیر و تشکر نمود.