مجمع خیرین مدرسه ساز بخش گوگان تشکیل جلسه داد
در راستای تداوم وتقویت نهضت مدرسه سازی در بخش گوگان
قلعه ای رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز بخش گوگان:برای توسعه فضای فیزیکی مدرسه خیر ساز موسوی، نیاز به انجام مکاتبه با اداره کل نوسازی در راستای انجام تعهدات آن اداره می باشد.