• چهارشنبه 1392/02/18 - 17:52
  • 147
  • 0 دیدگاه

اسامي كانديداهاي شوراي شهر دوره چهارم

اسامي داوطلبين شوراي شهر دوره چهارم 1-خليل اسماعيلي  ليسانس مديريت دولتي شاغل در شركت فولاد ناب تبريز ۲- عليرضا بشيري  دانشجوي فوق ليسانس برنامه ريزي در سي شاغل در آموزش وپرورش ۳-محمدتق

اسامي داوطلبين شوراي شهر دوره چهارم

1-خليل اسماعيلي  ليسانس مديريت دولتي شاغل در شركت فولاد ناب تبريز

۲- عليرضا بشيري  دانشجوي فوق ليسانس برنامه ريزي در سي شاغل در آموزش وپرورش

۳-محمدتقي تيمورلو  ليسانس علوم اجتماعي شاغل در آموزش وپرورش

۴-رحيم حيدران  ديپلم دادوستد

۵-نويدجباري  فوق ديپلم برق آزاد

۶- سعيد ديوخوار فوق ليسانس حسابداري استاد دانشگاه ومعاون امورمالي دانشگاه آزادصوفيان

۷-جعفرصادق رجبي  ليسانس مديريت صنعتي آزاد وبازنشسته

۸-محمدرضا رسولي   ديپلم آزاد وبازنشسته

۹-علي رضا زاده  ششم ابتدايي(قديم) بازنشسته آموزش وپرورش

۱۰-حيدر رضازاده  فوق ديپلم شاغل در آموزش وپرورش

۱۱-سيديونس سيد حسين زاده  ليسانس شاغل در كتابخانه عمومي

۱۲-محسن صمدي  دانشجوي فوق ليسانس مديريت شاغل دربانك ملت

۱۳-حسن طالب زاده  ليسانس ادبيات شاغل در حراست دانشگاه تبريز

۱۴-عليرضا عظيمي  فوق ليسانس تاريخ آزاد

۱۵-محمدنقي عباس زاده ششم ابتدايي ازاد

۱۶- محمود فتحي ديپلم  بازنشسته وآزاد

۱۷-حسين كاظمپور ششم ابتدايي آزاد

۱۸-رضا رضا نژاد ليسانس ادبيات آزاد